SERVICES

Cleaning and detection service zone

IUVT intelligent cleaning and detection service network continues to expand, it covers all major ports of China coast and the Yangtze River Basin, serving a wide range of shipowner customers, and the regional distribution is as follows:

Beijing-Tianjin-Hebei region: Tianjin, Caofeidian, Jingtang, Huanghua
North Region of Bohai Bay: Dalian, Yingkou, Jinzhou, Dandong
Shandong region: Qingdao, Rizhao, Yantai, Bohai Bay Port
Southeast region: Fuzhou, Xiamen, Shantou
South China region: Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Zhanjiang
Beibu Gulf region: Fangcheng, Beihai, Qinzhou
Hainan region: Haikou, Yangpu
Yangtze River region: Wuhan, Nanjing

Team Member

Make an appointment for underwater cleaning and detection?

Click to view